Algemene Voorwaarden 

hart for her

hart for her lidmaatschapsreglement en Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt gesproken over onder andere lidmaatschap, leden en dergelijke. Hieronder dient te worden verstaan de door een persoon gesloten overeenkomst betreffende de gebruikmaking van de faciliteiten van een hart for her - locatie. Waar in dit reglement gesproken wordt over "de club" wordt bedoeld één van de locaties van hart for her.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Alle clubleden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Clubleden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van dit contract het reglement, aanvullende regels en de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. hart for her is gerechtigd de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Lidmaatschap
Een lid kan gebruik maken van de faciliteiten van "de club" gedurende de openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4. Kosten
a. Eenmalige kosten
Bij het aangaan van een lidmaatschap is een eenmalig bedrag aan inschrijfkosten verschuldigd, vooruit te betalen bij eerste automatische incasso, contant of middels pin.

b.Kosten lidmaatschap en betaling
Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen "de club" en het lid of het bedrijf in geval van bedrijfsfitness. Elk lid betaalt het lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling voldaan te worden in maandelijkse of jaarlijkse termijnen d.m.v. automatische incasso. De directie bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden, als gevolg van bijvoorbeeld inflatiecorrectie, en zal vooraf leden op de hoogte brengen. Prijswijzigingen zijn eveneens van invloed op lopende lidmaatschappen en voor leden eerst van toepassing met ingang van een nieuwe periode. Het lid is gehouden tot voldoening van het lidmaatschapsgeld als hiervoor omschreven, ook in geval van afwezigheid of terugtrekking als lid van “de club”. Bij niet tijdige betaling is het lid in gebreke zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Bij het uitblijven van een betaling / indien het incasseren van het lidmaatschap niet mogelijk is “de club” gerechtigd € 15,-  (per opdracht) administratiekosten in rekening te brengen. Indien, na schriftelijke aanmaning, het openstaande bedrag niet is voldaan kan de toegang tot "de club" worden ontzegd. Indien "de club" een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Zodra de totale achterstand betaald is, kan weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten.

c. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot (onbeperkt) trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Hart for her, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 5. Duur van het contract en automatische verlenging.
Het contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Een abonnement voor onbepaalde tijd heeft een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invulling van een opzegformulier bij de balie of middels een aangetekend schrijven. Restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. Tussendoor stopzetten van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Artikel 6. Beëindiging van het lidmaatschap.
De directie van "de club" behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen in één van onderstaande gevallen:

a. Onmiddellijk en zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en het reglement van "de club" ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden;

b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen, voortkomend uit het lidmaatschap, 4 weken na vervaldatum nog niet zijn voldaan. Na beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten van een lid richting "de club".

Artikel 7. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere lidmaatschapsvorm. Verandering dient middels invulling van een mutatieformulier bij de balie te geschieden. Mutaties zullen per eerstvolgende betalingsperiode van kracht zijn. Eventuele mutatiekosten worden per pin, a contant of per de eerstvolgende incasso verrekend.

Artikel 8. Tussentijdse stopzetting van het lidmaatschap
De deelnemer is gerechtigd het lidmaatschap tussentijds stop te zetten:

a. Vanaf de aanvang van de maand volgend op het moment van opzegging, in geval van blijvende ziekte van de deelnemer tijdens de lidmaatschapsperiode onder overlegging van een verklaring van een erkend arts. In geval van tijdelijke ziekte van langer dan twee maanden worden de lidmaatschapsperiode en betalingsverplichtingen na schriftelijke kennisgeving en onder overlegging van een verklaring van een erkend arts vanaf de eerstvolgende maand opgeschort gedurende de twee maanden.

b. Vanaf de aanvang van de maand volgend op het moment van opzegging, in geval van verhuizing naar een plaats buiten een straal van 10 km met een vestiging van hart for her als middelpunt.

c. In geval van beëindiging door de deelnemer als hiervoor onder 1 en 2 bedoeld, vervalt de verplichting tot betaling van de maandelijkse contributie vanaf het moment dat de beëindiging ingaat.

Artikel 9. Bewijs van lidmaatschap
Elk lid krijgt als bewijs van lidmaatschap een clubpas met daarop het lidmaatschapsnummer. Deze dient gebruikt te worden bij binnenkomst voor de registratie van het bezoek en ter waarborging van de veiligheid. Indien een clubpas is verloren of zoekgeraakt dient dit direct gemeld te worden. Een vervangend pasje zal verstrekt worden tegen betaling van € 5,-. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid zorgvuldig met de clubpas om te gaan. Het is niet toegestaan dat enig ander persoon gebruik maakt van de clubpas.

Artikel 10. Gedrag van leden
Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke "de club" biedt. Eventuele beschadigingen aan clubeigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Leden worden geacht zich passend te kleden en zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals die worden aangegeven op het huisregelformulier, incorrect, ruw, of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Inbreuk op deze gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement in de zin van artikel 6a. Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de clubfaciliteiten indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij hart for her, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Veiligheid van klanten en teamleden is het hoogste goed, hart for her stelt alles in het werk om die veiligheid te bewaken. Zowel hart for her als haar personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. Zowel hart for her als haar personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 12. Overige zaken
De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen, maar zal de leden vooraf hiervan op de hoogte brengen. De gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en enkel en uitsluitend voor de administratie van de hart for her - organisatie. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Aan leden zal toestemming worden gevraagd voor het maken van periodieke fotografische- of geluidsopnamen voor promotionele doeleinden.

Artikel 13. Rechtstoepassing
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met hart for her aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en hart for her, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar hart for her is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van hart for her te accepteren.